top of page

Algemene Voorwaarden campers en caravans
 
Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website/facebookpagina te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een boeking te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.
 
Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online boekingsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door SO’S Comm. V. en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

 3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Belgisch recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 4. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.


Artikel 2 – Totstandkoming huurovereenkomst, huurprijs, kosten en borgsom.

 1. Door het maken van een boeking via de website, e-mail of telefoon komt een overeenkomst tot stand en gaat huurder akkoord met de op de boekingsbevestiging vermelde huurperiode, huurprijs, algemene voorwaarden en waarborgsom(men).

 2. De voorruitbetaling van huur en/of borg strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde camper of caravan. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

 3. Indien bij of na de inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper of caravan of bijgeleverde accessoires, verplicht verhuurder zich binnen 7 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte borg aan huurder te restitueren.

 4. U dient 30% van de huursom binnen 7 dagen te voldoen na de boeking. De resterende 70% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De huurder ontvangt hiervoor een factuur. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de verhuurder de reservatie niet garanderen.

 5. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de huur volledig en binnen 7 dagen te worden voldaan.

 6. Bij boekingen binnen 2 weken voor vertrek dient de huur en borg volledig en binnen 7 dagen te worden voldaan.

 7. De borg dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan. De borg voor een camper bedraagt € 1.000,00. De borg voor een caravan bedraagt € 800,00.

 
Artikel 3 – Duur en ontbinding van de huurovereenkomst.

 1. Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en borg binnen de gestelde termijnen aan de verhuurder heeft voldaan.

 2. Bij de boeking gaat huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. U dient bij het ophalen van het gehuurde een geldig op naam van de huurder gesteld B of BE rijbewijs en een geldig paspoort te tonen.

 3. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post of per email.

 4. Bij annulering binnen zeven dagen na boeking zijn geen kosten verschuldigd.

 5. Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 30% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.

 6. Bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 50% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.

 7. Bij annulering langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 75% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.

 8. Bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 100% van de totale huursom exclusief borg verschuldigd.

 9. Huurder verplicht zich de camper of caravan uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van het huurtermijn is aangevraagd en deze is toegestaan door de verhuurder. De huurtermijn wordt overigens onder gelijke voorwaarden verlengd.

 10. Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper of caravan, waarbij overigens de huur van het gehuurde automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper of caravan weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 350,00 onverminderd de eventuele door verhuurder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.

 11. Bij technische mankementen onderweg wordt geen “vakantieleed geld” vergoed. Mocht na overleg door een aantoonbaar technisch mankement vroegtijdig terugkeer noodzakelijk zijn, dan zal het resterende aantal dagen terugbetaald worden.

 12. Indien de gewenste indeling onverwijld niet (tijdig) voorradig is, behoud verhuurder zich het recht voor om een camper  of caravan met een andere, zoveel mogelijk overeenkomstige indeling, in te zetten voor de huurperiode.

 13. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen:

-Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.

-Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

-Bij vestiging in het buitenland van huurder.

-Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper of caravan, dan wel bij beslag op de gehuurde camper of caravan.

-Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

-Indien de camper of caravan niet meer veilig is om te verhuren.

 
Artikel 4 – Aflevering en retour brengen.

 1. De verhuurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de boekingsbevestiging om 15.00 uur (op afspraak) en eindigt op de vermelde retourdatum op de boekingsbevestiging om uiterlijk 11.00 uur (op afspraak). Laattijdig terug brengen van het voertuig brengt een kost van de dubbele dagprijs per begonnen dag met zich mee, alsmede eventuele bijkomende kosten wegens niet kunnen nakomen van de overeenkomst met een volgende huurder.

 2. Er is mogelijkheid tot buitenstalling voor uw auto. Dit is een onbewaakte parkeerplaats, parkeren is voor eigen risico.

 3. Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper of caravan aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding.

 4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 4 lid 3 zal verhuurder de reeds door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en borg restitueren.

 5. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde, zowel aan binnen- als buitenzijde. De huurder is verplicht bij inleveren van het gehuurde de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

 6. Bij terug bezorging dient het gehuurde in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder.

 7. Indien schade aan het gehuurde is ontstaan ten gevolge van opzet, grove schuld of nalatigheid zal de totale schade voor rekening zijn van de huurder.

 8. De camper wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank. De camper of caravan wordt daarnaast afgeleverd met een lege schoonwatertank, lege vuilwatertank, lege toilettank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper of caravan ook weer in deze staat terug te brengen.

 9. Indien de verhuurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen, gelden de volgende schoonmaakkosten:

  • Vuilwatertank en/of toilettank niet leeg gemaakt              € 75,00

  • Buitenzijde niet gereinigd                                                 € 75,00

  • Binnenzijde niet gereinigd                                                € 75,00

 10. Bovenstaande kosten kunnen cumuleren.

 
 
Artikel 5 – Gebruik camper.

 1. Alleen de in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 23 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.

 2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen vereist is.

 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het oliepeil en het koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen.

 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.

 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.

 7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken in de camper. Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camper niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend. In overleg zijn er bij ons wel mogelijkheden om huisdieren mee te nemen. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden. Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht.

 8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

 9. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.

 10. Per dag heeft u 220 kilometers vrij. De meerprijs voor extra gereden kilometers bedraagt € 0,27 per kilometer.

 
Artikel 6 – Gebruik caravan.

 1. Huurder verbindt zich de caravan te gebruiken en te onderhouden, vermeld  in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning controleren en zo nodig op peil brengen.

 2. De caravan mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.

 3. Bij huur caravan moet trekkend voertuig verzekerd zijn voor BA sleep en reisbijstand. De huurder dient dit voor te leggen aan de verhuurder. Bij gebreke kan de afgifte van de caravan geweigerd worden, zonder recht op enige terugbetaling.

 4. Huurder dient ervoor te zorgen dat de caravan uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de caravan op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de caravan te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

 5. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de caravan.

 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan te roken in de caravan. Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de caravan niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend. In overleg zijn er bij ons wel mogelijkheden om huisdieren mee te nemen. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden. Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht.

 7. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde caravan te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de caravan kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

 8. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de caravan te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.

 9. Bestuurders met een B-rijbewijs opgelet; Het maximaal toelaatbaar gewicht van de auto + dat van de caravan mag maximaal 3500kg bedragen. De huurder dient zijn rijbewijs voor te leggen voor de afhaling van de caravan. Bij gebreke hiervan of mits het ontbreken van het juiste rijbewijs kan de afgifte geweigerd worden, zonder recht op enige terugbetaling.

 
Artikel 7 - Onderhoud, reparaties en overige kosten.

 1. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door de verhuurder uitgevoerd. Met betrekking tot de camper geldt voorts dat verhuurder ervoor zorgt dat periodiek onderhoud tijdens huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient de huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend camperbedrijf (dealer).

 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparaties, stalling, ruitbreuk, tol, boetes etc.

 3. Noodzakelijke reparaties welke het bedrag van € 100,00 of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota ten name van SO’S Comm. V. overlegd te worden. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan de kosten voor rekening van huurder zijn.

 4. Huurder dient er op toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder of pechhulpservice. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in België.

 5. Alle reparaties dienen te geschieden door een erkend bedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk (auto of opbouw) afhankelijk van de aard van de reparatie. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van het gehuurde mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, wat dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.

 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een originele gespecificeerde nota ten name van SO’S Comm. V. vergoed.

 7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

 
Artikel 8 – Schade aan het gehuurde.

 1. Verhuurder garandeert dat de camper of caravan op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

 2. Huurder is verplicht na een ongeval waarbij camper of caravan betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal, verhuurder onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.

 3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.

 4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

 5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polis-nummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

 6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

 
Artikel 9 – Verzekering.
Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen. Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de caravan een omniumverzekering werd afgesloten. Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor deze verzekering:

1. De waarborg diefstal: Voor de diefstal in het voertuig is alleen de diefstal gepleegd in één van de volgende omstandigheden gewaarborgd: a. Diefstal van het omschreven voertuig met inbraak of gebruik van valse sleutels. b. Diefstal voorafgegaan of gevolgd door lichamelijk geweld op de verzekeringsnemer of op een persoon die hem vergezelt of nog, gepleegd met dreiging van onmiddellijk gevaar voor het leven van personen.

2. De waarborg materiële schade:

a. Het haakslaan is uitgesloten.

b. Voor elk schadegeval "materiële schade" is een vrijstelling van 3% van de verzekerde waarde, met een minimum van 500 euro, ten laste van de verzekeringsnemer.

c. De schadeloosstelling van het omschreven voertuig gebeurt altijd in werkelijke waarde.

3. Algemene uitsluitingen Is steeds van de verzekering uitgesloten, de schade die zich voordoet wanneer het omschreven voertuig wordt gebruikt voor andere doeleinden dan reizen en camping alsook de bagage, de inhoud die niet aan het voertuig is vastgemaakt en de persoonlijke zaken.  

De huurder is zelf aansprakelijk voor de schade die niet door deze verzekering zou worden gedekt. Met betrekking tot de caravan verklaart de huurder dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen.

Schade ontstaan naar aanleiding van het overtreden van deze algemene voorwaarden of de wetgeving zijn ten alle tijden verhaalbaar op de huurder.  
 
Artikel 10 – Schade van de huurder.

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welke geval aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen reisverzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

 2. Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

 3. Door huurder en/of inzittende van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten.

 4. Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

 5. Reparatie en onderhoud van de camper of caravan dan wel omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.

 6. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

 7. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van verhuurder die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder.

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien ervoor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

 2. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

 3. Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de huurder.
In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien ervoor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

Artikel 13 – Slotbepalingen.
Het Belgische Recht is van toepassing op al onze overeenkomsten. In geval van geschil tussen de partijen over de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, en dat niet in der minne kan worden opgelost, zullen alleen de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd zijn, onverminderd ons recht om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of de plaats van de zetel van onze cliënt of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor contracten met rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig de E.E.X. – Verordening

Ingeval de factuurvoorwaarden van onze klanten strijdig zouden zijn met deze voorwaarden, primeren deze voorwaarden. Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan

bottom of page